73 %
لیگ مسیریاب رالی
در این لیگ، ربات باید مسیری را که با یک نوار مشکی روی زمینه‌ی سفید یا یک نوار سفید در زمینه‌ی مشکی مشخص شده، بپیماید. مسیر می‌تواند دارای پیچ‌های ناگهانی با حداکثر زاویه‌ی تعیین شده، انحنا با حداقل شعاع مشخص، خط چین، تغییر رنگ زمینه از سفید به مشکی یا مشکی به سفید به صورت توامان در مسیر و نیز المانهای مختلف دیگر باشد. زمان طی کردن مسیر معیار اصلی امتیازدهی است. همچنین اعضای تیم‌ها به لحاظ علمی بررسی می‌شوند. ضمناً موارد بالا همه‌ی مفاد مسابقه نیستند و موارد دیگری نیز به مسیر اضافه می‌شوند که متعاقباً در قوانین به طور کامل اعلام خواهد شد.
دریافت قوانین
1396/12/4
تیم های شرکت کننده
تیم های راه یافته به فینال
نتایج نهایی مسابقات
پرسش های متداول در مورد قوانین لیگ مسیریاب رالی
جوایز لیگ مسیریاب رالی
تیم اول 20  میلیون ریال
تیم دوم 10 میلیون ریال
تیم ســوم 5 میلیون ریال